Festival Bakırköy Bilim Fuarı
Festival Bakırköy Bilim Fuarı

Festival Bakırköy Bilim Fuarı

Projemizin Adı: Elektroliz Deneyi

Proje Yöneticisi: Melike Cesur (Fizik Öğretmeni)

Öğrencilerimiz: Hayriye Yağmur Sansar, Kübra Kartal

 

 

ELEKTROLİZ İLE BAKIR KAPLAMA DENEYİ

AMAÇLAR
Bir metal parçasının bakır ile kaplanması

ARAÇLAR
DOĞRU AKIM KAYNAĞI
BEHER
BAKIR ELEKTROT
2 ADET BAĞLANTI KABLOSU (MANDALLI)
ÇEŞME SUYU

 

KURUMSAL TEMELLER

ELEKTROLİZ NEDİR?
Bir elektroliz akımı tarafından aşılan bir elektrolitin uğradığı ayrışmaya elektroliz denir.Elektroliz bu akımın elektrolit içinde iletilmesiyle birlikte gelişir.Elektrolit, çoğunlukla erimiş olarak ya da tuz eriyiğinin sulu çözeltisi halindedir.Volta pilinin bulunmasıyla (1800) ve suyun elektrolizine uygulanmasıyla ilgili ilk deneyleri XIX.yy başlarında gerçekleştirilmiştir.Elektroliz sözcüğünün olayı özel olarak inceleyen Michael Faraday tarafından ortaya atıldığı sanılmaktadır.

ELEKTROLİZ İLE İLGİLİ BAZI TERİMLER:
Elektrolit: İçinde serbest iyon bulunduran ortamlara denir.
Elektrot: Elektrolit içine batırılan metallere denir.
Anot: Bir elektroliz kabında üreticinin pozitif kutbuna bağlı elektroda denir.
Katot: Bir elektroliz kabında üreticinin negatif kutbuna bağlı elektroda denir.

ELEKTROLİTİK İLETKENLİK
Elektrik akımının yüklü iyonlar tarafından taşınması olgusuna elektrolitik iletkenlik denir.Elektrolit içindeki iyonlar hareket etmedikçe elektrolitik iletkenlik gözlenmez.Elektrolitik iletkenlikten yararlanılarak ergimiş tuzların ve elektrolit çözeltilerinin elektrolizi yapılır.

ELEKTROLİZİN UYGULANMA ALANLARI
Elektroliz öncelikle elektrolizle metalürjilerde metallerin hazırlanmasında (çözünmez anot) ya da arıtılmasında(çözünür anot) kullanılır.Elektroliz akım şiddetlerinin özellikle de voltametrelerdeki akım miktarlarının ölçülmesine de olanak verir.Sürekli akım yardımıyla organik dokuların ayrıştırılmasına dayanan tedavi elektrolizi cerrahide sinir uçlarının (nöronların) sertleşen urların burun deliklerindeki poliplerin yok edilmesinde üretra ya da yemek borusu daralmalarının tedavisinde vb. kullanılır.

ELEKTROLİZDEN YARARLANMA
1.Metalerin Ayrıştırılması:Bunun için hangi metal ayrıştırılacaksa, o metalin bir tuzunun çözeltisi hazırlanır.Bu yöntem en çok bakır metali için kullanılır.Çözelti içine batırılan elektrotlardan biri arı bakır, diğeri de arı olmayan bakırdır.Bakır iyonları (+) yüklü olduğundan katota gider, orada nötrleşerek arılaştırılmış olur.

2.Metalle Kaplamacılık:Herhangi bir metalle kaplamak istediğimiz bir cisim elektroliz kabında katot olarak kullanılır.Hangi metalle kaplamak istiyorsak o da anot olarak seçilir.Çözelti yerine anot olarak kullanılan metalin tuzunun,sudaki çözeltisi alınır.Teknikte kromaj ,nikelaj ve gümüşle kaplama metotla olur.Bir demir çatal bakırla kaplanmak isteniyorsa,çatal katot,bakır ise anot olarak seçilir.Çözelti olarak bakır tuzu çözeltisi kullanılır.Sulu çözelti içindeki bakır iyonları katota gider ve element halinde birikerek kaplama olayını gerçekleştirirler.

DENEYİN YAPILIŞI
Beherin içine bir miktar su konulur.Metal parçası(anahtar) üretecin negatif (-) kutbuna, bakır elekrot ise krokodilli kablo yardımıyla pozitif (+) bağlanır.Suyun içine bakır sülfat ekleyerek mavi renkli çözelti elde edilir.Güç kaynağı çalıştırılır.Kaplama gerçekleştiği anda güç kaynağı durdurulur.

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.