Valide Sultan Kız Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre  eğitim öğretim yılında 9. Sınıf Tarih dersinde aşağıdaki plan çerçevesinde kız öğrencilerin eğitimlerini sürdürecektir.

 

EYLÜL 

1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ

1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ
1. İnsan ve Tarih
2. Tarih Biliminin Konusu
3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkileri
4. Tarih Biliminin Yöntemi
5. Tarihin Tasnifi
6. Zaman ve Takvim

EKİM 

7. Türklerin Kullandıkları Takvimler
8. Tarih Öğreniminin Önemi
9. Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem

10. Tarihi Olayların Değerlendirilmesi

11. Tarihi Bilgilerin Değişebilirliği
12. Tarihe Adanmış Bir Ömür; Halil İNALCIK

2. KONU: TARİH YAZICILIĞI
1. Tarih Yazıcılığının Gelişimi
2. Türklerde Tarih Yazıcılığı

3. KONU: TARİHİN FAYDALANDIĞI BİLİM DALLARI:
1. Coğrafya
2. Arkeoloji
3. Antropoloji
4. Etnografya
5. Hukuk
6. Kronoloji

KASIM 

7. Edebiyat
8. Felsefe
9. Paleografya
10. Epigrafi
11. Sosyoloji
12. Filoloji
13. Diplomatik
14. Nümizmatik
15. İstatistik
16. Ekoloji
17. Kimya
18. Sanat Tarihi
19. Heraldik

2. ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

ATATÜRK HAFTASI (10-16 Kasım 2014)
Atatürk’ün Hayatı, Kişiliği ve Özellikleri

1. KONU: TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ:
1. Tarih Öncesi Çağlar
a) Taş Çağı
b) Maden Çağı
2. Tarih Çağları
2. KONU: İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI:
1. Kültür ve Uygarlık
2. Mezopotamya Uygarlığı
3. Orta Asya Uygarlığı

4. Mısır Uygarlığı
5. İran Uygarlığı
6. Hint Uygarlığı
7. Çin Uygarlığı
8. Doğu Akdeniz Uygarlığı
a. Fenikeliler
b. İbraniler

ARALIK 
9. Anadolu Uygarlığı:
a. Hattiler
b. Hititler
c. İyonyalılar
d. Urartular
e. Frigyalılar
f. Lidyalılar
10. Ege ve Yunan Uygarlıkları
a) Girit
b) Miken (Aka)
c) Eski Yunan
d) İskender İmparatorluğu
11. Roma Uygarlığı

3. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ

1. KONU: TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI:

1. Türk Adının Anlamı
2. Türklerin İlk Ana Yurdu
3. Orta Asya Türk Göçlerinin Sebep ve Sonuçları

2. KONU: ORTA ASYADA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ:

1. Asya Hun (Büyük) Devleti

OCAK 
2. Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti :
a. Kavimler Göçü
b. Avrupa Hun Devleti

3. Köktürk Devleti:
a. I. Köktürk Devleti
b. II. Köktürk Devleti

4. Uygurlar

5. Kansu uygurları

3. KONU: DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI:

1. Avarlar
2. Bulgarlar
3. Hazarlar
4. Macarlar
5. Peçenekler
6. Kıpçaklar (Kumanlar)
7. Oğuzlar (Uzlar)
8. Sabirler (Sibirler- Sabarlar)
9. Başkırtlar (Başkurtlar)
10. Türgeşler /Türgişler)
11. Kırgızlar
12. Karluklar
13. Kimekler

ŞUBAT 

4. ÜNİTE: İSLÂM TARİHİ ve UYGARLIĞI (13.YÜZYILA KADAR)

1. KONU: 1.İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ:
1.İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu
a) Avrupa
b) Afrika
c) Asya
d) Arap Yarımadası

2.İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı:
a) Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı
b) Müslümanların Mekke’deki Faaliyetleri
c) Hicret ve Medine İslam Devleti
Hz. Muhammed (SAV) Dönemi:
Bedir Savaşı,
Uhud Savaşı,
Hendek Savaşı,
Hudeybiye Barışı,
Hayber’in Fethi,
Mute Seferi,
Mekke’nin Fethi,
Huneyn Savaşı,
Taif Seferi,
Tebük Seferi,
Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in Vefatı

Dört Halife Dönemi:
Hz. Ebubekir Dönemi
Hz. Ömer Dönemi

MART

Hz. Osman Dönemi
Hz. Ali Dönemi
d) Emeviler Devleti
e) Endülüs Emevi Devleti
f) BeniAhmer Devleti
g) Abbasiler

2.KONU: TÜRK VE İSLAM BİLGİNLERİ
5.ÜNİTE: TÜRK-İSLÂM DEVLETLERİ (10–13.YÜZYILLAR)
1.KONU: TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ:
1.Türkler ve İslamiyet
2.Türklerin İslamiyet’e Hizmetleri

3.Mısır’da Kurulan Türk Devletleri:
a.Tolunoğulları
b.İhşidiler (Akşitler)
2.KONU: İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ:
1.Karahanlılar
2.Gazneliler

NİSAN 

3.Büyük Selçuklu Devleti
Malazgirt Savaşı

Kültür ve Medeniyet:
Devlet Teşkilatı,
Hükümdar,
Atabeylik,
Hükümet,
Ordu,
Saray Teşkilatı,
Hukuk Sistemi,
Sosyal ve ekonomik hayat,
İlim ve sanat

6.ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11–13.YÜZYIL)

1.KONU: MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN SONRA ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ:
Türklerden Önce Anadolu’nun Durumu
1.Danişmentoğulları
2.Saltukoğulları
3.Mengücekliler
4.Artuklular
5.Çaka Beyliği
6.Diğer Türk Beylikleri

MAYIS 

2.KONU: TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ:
1.Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Devri
2.Haçlı Seferleri:
Sebepleri
I,II. Haçlı Seferleri
III. Ve IV. Haçlı Seferleri
Sonuçları
3.Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yükseliş Devri:
a) II. Kılıç Arslan Dönemi,
b) I.GıyaseddinKeyhüsrev Devri,
c) II. Rükneddin Süleyman Şah Devri,
d) I.İzzeddin Keykavus Dönemi

e) I.Alâeddin Keykubad Devri (Harzemşahlar)

KÜLTÜR VE MEDENİYET:
a) Devlet Yönetimi,
b) Ordu Teşkilatı,
c) Sosyal Hayat
d) Türk Ermeni İlişkileri
e)Ahilik,

f) Din ve İnanış,
g) Hukuk,
h) Sanayi,
ı) Ticaret

HAZİRAN 

i) Kültürel Hayat,
j) Sanat

4.Türkiye Selçuklu Devletinin Dağılma Dönemi
5.Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılış Dönemi
Eğitim – Öğretim Yılının Genel Değerlendirmesi

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.